۱۳۸۷ آذر ۹, شنبه

هیأت حقیقت یاب سازمان ملل چه می خواهد؟

هیأت حقیقت یاب سازمان ملل با کش و فش وارد افغانستان شده. بدینوسیله خوش آمد گویی خویش و سایر اقربان را اعلام می داریم. اما هنوز برای ما کشف نشده است که حقیقتاً ایشان به چه منظور آمده اند. ما در پیش خود مسایلی را مد نظر قرار دادیم و تحلیل و تجزیه و ترکیب کردیم اما چیزی از آن در نیامد. اگر در نزد کسی چیزی درآمد به ما هم بگوید لطفاً. با احترامات قبلی و قلبی برخی از مسایل مد نظر آمده چنین تشریح می شود:
هیأت حقیقت یاب آمده است تا
1- به آقای کرزی اطمینان دهد که سازمان ملل در کنارش باقی می ماند و رفیق نیمه راه نیست. در این صورت از بین موارد زیر کدام یک صحیح است:
a. کرزی رییس جمهور آینده افغانستان است
b. کرزی در صورت اشغال افغانستان توسط طالبان به مانند داکتر نجیب الله اعدام نخواهد شد
c. سازمان ملل هم به جمع غارتگران این مرز و بوم می پیوندد
d. همه موارد فوق
2- آقای کرزی را مجاب کند که دیگر وقتش تمام شده و باید پارچه امتحان خویش را تحویل بدهد. در این صورت یکی از موارد زیر اتفاق می افتد:
a. کرزی مجاب نمی شود و هیأت دست خالی به نزد اربابان بر می گردند
b. کرزی مجاب نمی شود اما زلمی خلیل زاد می گوید هنوز امیدی باقی است
c. کرزی مجاب می شود و هیأت برای انتخاب نفر بعدی وارد مذاکرات می شود
d. کرزی مجاب می شود و زلمی خلیل زاد به طور اتوماتیک و از پیش طراحی شده رییس جمهور افغانستان می شود
3- به آقای کرزی تفهیم کند که اصلاً دوره اش به سر آمده و پارچه و کفش و کلاه و چپن به کارش نمی آید. لطفاً از بین موارد زیر یکی را انتخاب کنید
a. کرزی قابل تفهیم نیست
b. کرزی قابل تفهیم است اما هیأت نمی تواند از عهده این تفهیم برآید
c. کرزی شخص فهمیده است و همینکه ببیند خلیل زاد هم آمده حساب کار دستش می آید و نیازمند تفهیم نخواهد بود
d. کرزی را از قبل فهمانده اند اما او سعی می کند این طور نشان ندهد4- پیشرفتهای دولت را ببینند و بشنوند. در چنین حالتی کدام یک از موارد زیر اتفاق خواهد افتاد؟
a. کرزی یک کتاب چند هزار صفحه را از پروژه های دولتی نشانشان می دهد و آنها مجاب می شوند که دولت پیشرفت کرده است
b. کرزی یک کتاب چند هزار صفحه ای از پروژه های موفق دولتی را نشان آنها می دهد اما آنها می گویند چند هزار صفحه کم است. چون اگر با این همه پول و کمک خارجی و داخلی برای هر موفقیت یک صفحه می خواستی بنویسی حالا باید چند صد هزار صفحه می شد. پس مثل یک بچه خوب بگو پول ها را چه کار کردی؟
c. کرزی یک کتاب چند هزار صفحه ای از پروژه های موفق دولتی را نشان می دهد و آنها هم در عوض چند کتاب چند هزار صفحه ای از ناکامی های دولت در اقصی نقاط این مملکت به او جهت مطالعه تحویل می دهند
d. کرزی یک کتاب چند هزار صفحه ای از پروژه های موفق دولتی را نشان می دهد و آنها از او می خواهند یکی از پروژه های موفق را نشان آنها بدهد اما کرزی نمی تواند این کار را بکند چون حتی یک پروژه موفق هم سراغ ندارد
5- به میان مردم بروند و از آنها راجع به وضعیت افغانستان سؤال کنند. با فرض مذکور لطفاً یکی از موارد زیر را علامت بزنید:
a. کرزی آنها را به خانه خود می برد تا آنها فکر کنند تمام ملت در یک همچنین خانه هایی زندگی می کنند
b. کرزی آنها را به شیرپور می برد تا آنها ببینند که تمام ملت در خانه های لوکس و اعیانی زندگی می کنند
c. کرزی آنها را به مکروریان می برد تا ببینند که تمام ملت با هم برابر و برادر هستند و شبیه هم زندگی می کنند
d. کرزی آنها را به آخر چنداول می برد تا سرمای زمستانی و باد منطقه به آنها بفهماند زندگی یعنی چه
e. آنها اصلاً برای رسیدگی به وضع مردم نیامده اند