۱۳۸۷ آذر ۱۵, جمعه

ایران از سر گرفته است ...

دولت ایران مجدداً آغاز به اخراج مهاجرین افغانستان کرده است. اصولاً دولت ایران به اصطلاح «مطلب آشنا» است. هر زمانی که دولت ایران با مشکل مالی یا سیاسی مواجه می شود عقده اش را بر سر مهاجرین مظلوم افغانستان خالی می کند. اینک هم که قیمت نفت به سطح بسیار پایینی نسبت به چند ماه قبل سقوط کرده است، دولت فخیمه ایران روند اخراج به قول خودشان داوطلبانه مهاجرین را آغاز کرده است. اینکه کلمه «داوطلبانه» در فرهنگ لغات دولتی ایران چه معنایی دارد را باید از خودشان پرسید. به هر صورت یکی از جنبه های این فشارها بعد مالی و اقتصادی است نه به این معنی که دولت ایران با اخراج این بی پناهان می خواهد از هزینه های خودش کم کند بلکه با این فشارها می خواهد سازمان ملل را تحت فشار قرار دهد تا کمی سر کیسه را شل کند و باز مقادیری دالر به حساب ایران واریز شود.
اخراج مهاجرین در ابتدای فصل سرما هم به این خاطر است که این امر باعث می شود تا ایران راحت تر به خواسته اش برسد. اینکه در این میان چه تعداد زن و کودک و پیر و جوان تلف می شوند برای دولت به ظاهر حامی حقوق بشر ایران آن هم از نوع اسلامی اش هیچ اهمیتی ندارد. حقوق بشر در نزد دولت ایران یعنی فلسطین که البته آن هم به خاطر بعد سیاسی مقابله با اسراییل موجه است و گرنه دولت ایران کجا و رعایت حقوق بشر کجا!
خدا همه افغانهای مهاجر در ایران را از آن دیار محنت و تحقیر و ظلم و ستم نجات دهد. ما و همه را هم به راه راست هدایت کند.