۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۲, شنبه

مشترک بی شعور

سانسور یکی از امور عادی در تمام دنیا است. حال اینکه کی چه چیز را سانسور می کند موضوعی است جداگانه. اما به هر صورت هر کسی یا سازمان و دولتی در اینکه چه چیز را سانسور می کند برای خود دلایلی دارند. یکی از این دلایل هم این است که باید دیگران را از دسترسی و دانستن برخی چیزها به طور کامل یا مقطعی دور نگه داشت.

اما به هر صورت احترام همه عقاید باید حفظ شود و همچنین احترام کسانی که می خواهند یا باید از مسایل سانسور شده سر در آورند. فقط این میان برخی وقتها یک چیزهایی دیده می شود که جالب است. عکس پایین را بنگرید

Bi-Shour